[1]
กอมณี ส., “รูปแบบการแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา”, JEd, vol. 17, no. 2, Feb. 2017.