[1]
พะทำโล น., บุญธิมา ร., and ภิญโญอนันตพงษ์ ส., “จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติ”, JEd, vol. 17, no. 1, Jun. 2016.