[1]
สุวรรณโค เ., เอกะกุล ธ., and สร้อยน้ำ ส., “รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียน ระดับประถมศึกษา”, JEd, vol. 16, no. 2, Mar. 2016.