[1]
เจียระนัย ศ., ม่วงศิริธรรม พ., and มณีอินทร์ อ., “รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาบันอุดมศึกษา”, JEd, vol. 16, no. 2, Mar. 2016.