[1]
นามสว่าง แ., เอกะกุล ธ., and ศรีวันยงค์ ศ., “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3”, JEd, vol. 16, no. 1, Oct. 2015.