[1]
ภิญโญอนันตพงษ์ ส., “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ของเด็กปฐมวัย”, JEd, vol. 16, no. 1, Oct. 2015.