[1]
พลสมบัติ ป. and ภิญโญอนันตพงษ์ ส., “ความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมเกษตรกรน้อย”, JEd, vol. 15, no. 2, Sep. 2015.