[1]
พละพร ว., เอกะกุล ธ., and แสงประทีปทอง ว., “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด สำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, JEd, vol. 15, no. 2, Sep. 2015.