[1]
รณะบุตร ศ. and ภิญโญอนันตพงษ์ ส., “การสร้างแบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย”, JEd, vol. 15, no. 2, Sep. 2015.