[1]
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ก., “แนะนำหนังสือ”, JEd, vol. 22, no. 1, Jul. 2021.