[1]
สมทา ส. and พรมพันธุ์ อ., “การพัฒนานวัตกรรมการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย”, JEd, vol. 23, no. 1, pp. 93–108, Jul. 2022.