[1]
เรืองศรี ส. and ตั้งประภา ท., “การประเมินสมรรถนะการวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง”, JEd, vol. 21, no. 2, Dec. 2020.