[1]
สุธาสิโนบล ก., “หลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัล”, JEd, vol. 20, no. 1, Jun. 2019.