[1]
ไชยยะ ส., “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21”, JEd, vol. 20, no. 1, Jun. 2019.