ถูปาอ่าง อ. and ลิซ่าลูคัส ล. (2017) “การรับรู้และประสบการณ์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อคุณภาพการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของการอุดมศึกษาไทย”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 18(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9864 (Accessed: 28 May 2024).