เพชระ อ., ไกรสกุล ไ. and ธรรมชาติ ส. (2017) “รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงวิพากษ์จากเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 18(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9170 (Accessed: 12 June 2024).