เรือนนะการ ฐ. and ศรีอำไพ พ. (2017) “การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8544 (Accessed: 12 June 2024).