กอมณี ส. (2017) “รูปแบบการแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8533 (Accessed: 23 June 2024).