พะทำโล น., บุญธิมา ร. and ภิญโญอนันตพงษ์ ส. (2016) “จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติ”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7582 (Accessed: 21 July 2024).