สุวรรณโค เ., เอกะกุล ธ. and สร้อยน้ำ ส. (2016) “รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียน ระดับประถมศึกษา”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 16(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7247 (Accessed: 17 July 2024).