เจียระนัย ศ., ม่วงศิริธรรม พ. and มณีอินทร์ อ. (2016) “รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาบันอุดมศึกษา”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 16(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7237 (Accessed: 19 May 2024).