เจียระไน ศ., มณีอินทร์ อ. and เจียระไน ว. (2015) “สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 14(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6727 (Accessed: 23 June 2024).