นามสว่าง แ., เอกะกุล ธ. and ศรีวันยงค์ ศ. (2015) “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 16(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6673 (Accessed: 17 July 2024).