ภิญโญอนันตพงษ์ ส. (2015) “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ของเด็กปฐมวัย”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 16(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6670 (Accessed: 24 July 2024).