วัฒนะรัตน์ ป. (2015) “การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนโดยรูปแบบRtI”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 16(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6663 (Accessed: 14 July 2024).