พลสมบัติ ป. and ภิญโญอนันตพงษ์ ส. (2015) “ความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมเกษตรกรน้อย”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 15(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6654 (Accessed: 18 June 2024).