พละพร ว., เอกะกุล ธ. and แสงประทีปทอง ว. (2015) “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด สำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 15(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6651 (Accessed: 23 June 2024).