รณะบุตร ศ. and ภิญโญอนันตพงษ์ ส. (2015) “การสร้างแบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 15(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6650 (Accessed: 17 June 2024).