วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ก. (2021) “แนะนำหนังสือ”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 22(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13721 (Accessed: 17 June 2024).