สมทา ส. and พรมพันธุ์ อ. (2022) “การพัฒนานวัตกรรมการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 23(1), pp. 93–108. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13622 (Accessed: 28 May 2024).