เรืองศรี ส. and ตั้งประภา ท. (2020) “การประเมินสมรรถนะการวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 21(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12806 (Accessed: 23 June 2024).