นาคะเสถียร ก. (2020) “ดนตรีราชสำนักของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 21(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12679 (Accessed: 12 June 2024).