สุธาสิโนบล ก. (2019) “หลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัล”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 20(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11940 (Accessed: 24 July 2024).