ไชยยะ ส. (2019) “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 20(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11852 (Accessed: 15 June 2024).