เขียววิจิตร ช. and ธีรอรรถ พ. (2018) “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อกระบวนการทำงานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 19(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11716 (Accessed: 19 May 2024).