ถูปาอ่าง อานุภาพ, and ลิซ่าลูคัส ลิซ่าลูคัส. 2017. “การรับรู้และประสบการณ์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อคุณภาพการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของการอุดมศึกษาไทย”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 18 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9864.