เพชระ อลิศรา, ไกรสกุล ไกรเดช, and ธรรมชาติ สืบพงศ์. 2017. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงวิพากษ์จากเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 18 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9170.