เรือนนะการ ฐิติยา, and ศรีอำไพ พิศมัย. 2017. “การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 17 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8544.