กอมณี สมคิด. 2017. “รูปแบบการแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 17 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8533.