พะทำโล นวลจันทร์, บุญธิมา ราชันย์, and ภิญโญอนันตพงษ์ สิริมา. 2016. “จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติ”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 17 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7582.