สุวรรณโค เสมอ, เอกะกุล ธีรวุฒิ, and สร้อยน้ำ สมคิด. 2016. “รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียน ระดับประถมศึกษา”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 16 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7247.