เจียระนัย ศรัณย์, ม่วงศิริธรรม พิมพา, and มณีอินทร์ อัศวิน. 2016. “รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาบันอุดมศึกษา”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 16 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7237.