นามสว่าง แรกขวัญ, เอกะกุล ธีวุฒิ, and ศรีวันยงค์ ศิริพันธ์. 2015. “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 16 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6673.