ภิญโญอนันตพงษ์ สิริมา. 2015. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ของเด็กปฐมวัย”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 16 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6670.