วัฒนะรัตน์ ประพิมพ์พงศ์. 2015. “การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนโดยรูปแบบRtI”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 16 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6663.