พลสมบัติ ปิยนุช, and ภิญโญอนันตพงษ์ สิริมา. 2015. “ความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมเกษตรกรน้อย”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 15 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6654.