พละพร วิหาญ, เอกะกุล ธีรวุฒิ, and แสงประทีปทอง วรรรณ์ดี. 2015. “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด สำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 15 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6651.