รณะบุตร ศศิธร, and ภิญโญอนันตพงษ์ สิริมา. 2015. “การสร้างแบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 15 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6650.