วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ กองบรรณาธิการ. 2021. “แนะนำหนังสือ”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 22 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13721.