สมทา สุภิญญา, and พรมพันธุ์ อินทิรา. 2022. “การพัฒนานวัตกรรมการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 23 (1):93-108. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13622.